Contracte i condicions generals de servei

La versió 2.0 de data 23 Octubre de 2015

Aquest contracte, el qual determina les condicions generals en què Internet Girona ofereix tots els seus serveis se celebra entre:
Webcams, S.L. amb adreça al carrer Sant Adolf, 18 – 17220 de Sant Feliu de Guíxols, Girona, Spain, telèfon: +34 902 50 11 99 (en endavant, “Internet Girona”, “Nostra” o “Nosaltres”), i qualsevol persona o organització social o empresa que voleu utilitzar els serveis proporcionats per Internet Girona a través de la nostra pàgina web (d’ara endavant designat com el “Client”, “Vostè” o “La seva”), a menys que s’especifiqui el contrari en les condicions especials en relació amb qualsevol dels serveis subscrit.

 

EXPOSEN

 

PRIMER: Que el Client està interessat en la contractació dels serveis de:
•    Registre de nom de domini a Internet, accedint al DNS.
•    Renovació del registre de nom de domini a Internet.
•    Servei de connexió a Internet a través de la Nostra capacitat portadora.
•    Servei d’allotjament dels continguts del Client als Nostres servidors ubicats al Centre de Dades.

 

El Client està interessat a contractar els esmentats serveis perquè registrin al seu nom el nom de domini a Internet que ha sol·licitat a la Nostra pàgina web i/o dur a terme activitats de comerç electrònic mitjançant la presentació de productes i serveis a través de la seva pàgina web.

 

SEGON: Que Internet Girona és una empresa especialitzada en la intermediació en els processos de registre i renovació dels noms de domini a Internet i la prestació de serveis de connexió a Internet i d’allotjament de continguts en els Nostres servidors.

 

TERCER: Que les Parts estan interessades a signar un contracte de registre i renovació de nom de domini i/o un contracte d’hostatge en virtut del qual Internet Girona presti al Client els serveis de:
•    Registre del(s) domini(s) com a nom de domini a Internet.
•    Renovació del registre del(s) domini(s) com a nom de domini a Internet.
•    Servei de connexió a Internet a través de la Nostra capacitat portadora.
•    Servei d’allotjament dels continguts del Client als Nostres servidors dubicats al Centre de Dades.

Que les parts mitjançant la nostra pàgina web, acorden subscriure aquest contracte de registre i renovació de nom de domini, servei de connexió a Internet i servei d’allotjament, d’ara endavant el “contracte”, d’acord amb les següents

 

CLÀUSULES

 

PRIMERA. – OBJECTE

 

En virtut del Contracte Internet Girona s’obliga a registrar a nom del Client el(s) domini(s) sol·licitat(s) a la nostra pàgina web com a nom de domini a Internet, en el Registre competent per a això, i de realitzar les corresponents renovacions del registre del(s) domini(s) sol·licitat(s) a la nostra pàgina web com a nom de domini a Internet, serveis de connexió a Internet a través de la Nostra capacitat portadora i allotjament dels continguts del Client als Nostres servidors ubicats al Nostre Centre de Dades d’ara endavant els “Serveis”, en els termes i condicions previstos en el Contracte i els Annexos.

 

SEGONA. – TERMES I CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFICS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS

 

Els serveis es prestaran en els següents termes i condicions generals:

 

•    En el cas que la prestació dels serveis suposi la necessitat d’accedir a dades de caràcter personal, Internet Girona, en els supòsits en els quals sigui encarregat del tractament, queda obligat al compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la llei orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable.
•    En aquest sentit, i per requisit establert per l’ICANN, el titular del nom de domini autoritza la publicació de les dades relatives a la titularitat del nom de domini en qüestió i dels contactes administratiu, tècnic i de pagament que segons la normativa, han de ser públics i accessibles des del WHOIS dels registradors competents.
•    Internet Girona guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el Client en o per a l’execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. S’exclou de la categoria d’informació confidencial tota la informació que sigui divulgada pel Client, la que hagi de ser revelada d’acord amb les disposicions de l’ICANN, amb les lleis, amb una resolució judicial o acte d’autoritat competent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de tres anys a comptar des de l’acabament del servei.
•    Internet Girona es farà càrrec de la totalitat dels tributs, qualssevol que sigui la seva naturalesa i caràcter, que es meritin com a conseqüència del Contracte, així com qualssevol operacions físiques i jurídiques que comporti, llevat de l’impost sobre el valor afegit (IVA) o el seu equivalent, que Internet Girona repercutirà al Client.
•    Internet Girona declara que està en possessió de les acreditacions necessàries per actuar davant dels registres de noms de domini.
•    Internet Girona s’obliga a gestionar i obtenir, al seu càrrec, totes les llicències, permisos i autoritzacions administratives, tant espanyoles com internacionals, que poguessin ser necessàries per a la realització dels Serveis.
•    Internet Girona respondrà, per tant, de les infraccions en les quals pogués incórrer en el cas que destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer, o en general, les utilitzi de forma irregular, així com quan no adopti les mesures corresponents per a l’emmagatzemament i custòdia. A aquest efecte, s’obliga a indemnitzar el Client, per qualssevol danys i perjudicis que sofreixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment que derivi d’un incompliment o compliment defectuós per part Internet Girona del disposat tant en el Contracte com el disposat en la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
•    Als efectes de l’article 12 de la Llei 15/1999, Internet Girona únicament tractarà les dades de caràcter personal a què tingui accés d’acord amb les instruccions del Client i no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent a la finalitat del Contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. En el cas que Internet Girona destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del Contracte, serà considerat també responsable del tractament, i haurà de respondre de les infraccions en què hagués incorregut personalment.
•    Internet Girona haurà d’adoptar les mesurades d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. A aquests efectes Internet Girona haurà d’aplicar els nivells de seguretat que s’estableixen al Reial decret 1720/2007 d’acord amb la naturalesa de les dades que tracti.
•    El Client podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació enviant per carta certificada la sol·licitud amb indicació dels motius i juntament amb la fotocòpia del DNI, a l’adreça Apartat 66, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona, Spain.
•    Internet Girona respondrà de la correcció i precisió dels documents que aporti al Client en execució del Contracte i avisarà sense dilació el Client quan detecti un error perquè pugui adoptar les mesures i accions correctores que estimi oportunes.
•    Les obligacions establertes per a Internet Girona per aquesta clàusula seran també d’obligat compliment per als seus possibles empleats, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes, per la qual cosa Internet Girona respondrà davant el Client si aquestes obligacions són incomplertes pels empleats.
•    Internet Girona respondrà dels danys i perjudicis que es derivin per al Client i de les reclamacions que pugui realitzar un tercer, i que tinguin la seva causa directa en errors de Internet Girona, o del seu personal, en l’execució del Contracte o que derivin de la falta de diligència referida anteriorment.
Internet Girona prestarà els Serveis en els següents termes i condicions específiques:
•    Internet Girona declara que tota la informació que consta en aquest contracte, sobre el registre, és correcta i completa.
•    El Client autoritzarà Internet Girona perquè pugui actuar en el seu nom davant del registrador o autoritat d’assignació, per realitzar totes les actuacions necessàries per a l’assignació i renovació del nom de domini, rebre totes les comunicacions i realitzar els pagaments per l’assignació o renovació del nom de domini.
•    El Client s’obliga a posar en coneixement d’Internet Girona qualsevol modificació en les dades aportades en aquest contracte i autoritza aquest per canviar les dades davant del registre o autoritat d’assignació. Per a aquest fi Internet Girona proporcionarà un nom d’usuari i una clau d’accés via web, per poder accedir i canviar les seves dades excepte les del titular del nom de domini.
•    Internet Girona sol·licitarà la disponibilitat del(s) nom(s) sol·licitat(s) a la Nostra pàgina web, a través de WHOIS del registre corresponent, sota el “.” elegit.
•    Una vegada comprovat que el nom de domini està lliure, Internet Girona realitzarà la sol·licitud i les gestions corresponents, sempre respectant les normes i terminis establerts per cada registre o autoritat d’assignació, encaminades al registre, transferència i renovació del nom de domini de segon nivell elegit pel Client a través de la Nostra pàgina web.
•    El Client reconeix que és Internet Girona qui ha d’efectuar la sol·licitud corresponent davant dels organismes competents, però la concessió, la transferència o la renovació del nom de domini és responsabilitat exclusiva del registre o autoritat d’assignació. També reconeix el Client que no existeix cap relació contractual entre ell i el registre o autoritat d’assignació.
•    El Client accepta que és l’únic responsable de l’elecció d’aquest(s) nom(s) de domini(s) i del seu posterior manteniment.
•    El Client declara que l’ús del nom de domini que es va registrar no infringeix els drets de terceres persones i que s’utilitzarà dins de la legalitat.
•    El Client reconeix que la titularitat i responsabilitat última sobre el nom de domini recau sobre qui figura com a titular.
•    El Client accepta totes les normes i condicions imposades per totes les organitzacions reguladores, registres o autoritats d’assignació, nacionals, i internacionals, de noms de domini a Internet.
•    Internet Girona, una vegada obtinguda la concessió del nom de domini, comunicarà i lliurarà al Client la documentació acreditativa de la inscripció. La comunicació de la concessió per part del registre o autoritat d’assignació del nom de domini sol·licitat s’efectuarà mitjançant correu electrònic a l’adreça del Client proporcionada a la sol·licitud. Fins a la recepció de la comunicació el Client no s’haurà de considerar titular del nom de domini.

•    El Client es compromet a realitzar i guardar una còpia de tots els arxius del seu nom de domini per si fos necessari substituir-los.
•    El nom de domini quedarà assignat a una adreça IP. El Client autoritza Internet Girona a donar totes les seves dades necessàries al servidor, que es troba situat al Centre de Dades.
•    Si el Client estigués interessat en l’adjudicació de noms de subdominis o noms de domini d’Internet de 3r nivell, partint del nom de domini registrat per aquest contracte, Internet Girona se’ls proporcionarà, amb el pagament previ del preu segons la tarifa vigent.
•    Internet Girona comunicarà al Client la necessitat de renovació del registre del(s) nom(s) de domini(s) quinze dies abans de la seva caducitat, perquè faci el pagament de la renovació segons la tarifa vigent. La renovació es realitzarà posteriorment al pagament del preu.
•    En el supòsit que el Client no pagués la renovació del registre, Internet Girona no en farà la renovació.
•    Quan no es produeixi la renovació del nom de domini abans de la seva caducitat, aquest passa a estar en mode de reactivació durant 15 dies. El domini es podrà reactivar abonant la quantitat de 60 euros en concepte de renovació fora de termini. Una vegada passat el temps de reactivació el nom de domini passarà a estar lliure i a disposició del públic en general.
•    Internet Girona podrà bloquejar el nom de domini per corregir errors en el nom de domini, comesos per ell, pel registrador o per l’autoritat d’assignació.
•    El Client com a titular del nom de domini podrà transmetre’l, si està al corrent de la seva renovació, i ho fa per contracte escrit davant d’Internet Girona.
•    Internet Girona es compromet a contestar a qualsevol petició de canvi d’agent registrador en 24 hores, sempre que el Client estigui al corrent de tots els pagaments.
•    El Client es compromet a col·laborar amb Internet Girona per portar a bon terme el contracte i solucionar qualsevol incidència en el termini més breu possible.
•    Internet Girona executarà el Contracte realitzant de manera competent i professional els Serveis, complint els nivells de qualitat exigits.
•    Accés a Internet de forma contínua i sense limitacions de temps a través de la Nostra capacitat portadora amb el cabal d’ample de banda contractat.
•    Servei d’assistència tècnica de dilluns a divendres entre les 09:00 i les 21:00 hores.
•    A fi de respondre de l’adreça IP del nom de domini i de la màquina per a intercanvi del correu del domini, el Client tindrà una entrada als Nostres servidors DNS primari i secundari.
•    El Client disposarà de bústies de correu POP3 segons els servei contractat i que podran ampliar-se segons tarifa.
•    Els subdirectoris especificats pel Client tindran accés a un compte FTP d’accés privat. Un d’ells és el compte principal d’FTP i dóna accés a l’arrel del servidor. La resta poden ser assignats a subdirectoris dins del servidor, de manera que només tinguin accés al contingut del subdirectori assignat. Els comptes FTP d’accés privat podran ampliar-se segons tarifa.
•    L’allotjament dels Continguts del Client en el disc dur dels Nostres servidors designats en aquest Contracte mitjançant els protocols HTTP per a l’accés públic als continguts del Client pels usuaris d’Internet i FTP per a accés privat pel Client per a accés privat als seus continguts.

•    La provisió d’eines necessàries perquè el Client pugui tenir accés a l’anàlisi estadística dels accessos a les pàgines web del Client, realitzat sobres els arxius de registre del servidor web.
•    Subministrar al Client tots els codis, identificacions, claus, etc. que permetin i donin accés als seus continguts.
•    La instal·lació i configuració del programari de base ubicat a les Nostres instal·lacions que sigui necessari per al funcionament dels serveis de connexió a Internet i allotjament dels continguts del Client.
•    Internet Girona tindrà el control exclusiu dels accessos al sistema operatiu dels Nostres servidors, deixant al Client els següents serveis d’administració d’usuaris: (i) crear, mantenir i esborrar usuaris i contrasenyes de correu electrònic; (ii) crear, mantenir i esborrar els perfils d’usuari del FTP.
•    El subministrament de l’espai, alimentació elèctrica, refrigeració i adequació de la sala del Nostre centre de procés de dades necessaris per al correcte manteniment dels servidors en els quals s’allotgin els continguts del Client.
•    Actualització i manteniment dels components maquinari, dispositius de protecció i els sistemes operatius dels Nostres servidors que es proporcionin al Client com a part del servei de connexió a Internet i allotjament dels continguts del Client.
•    El Client autoritza el Internet Girona a realitzar les còpies de seguretat de la informació i els procediments de recuperació regulars del contingut i el seu emmagatzemament, i tota la informació que es generi als servidors d’Internet Girona en relació amb els continguts del Client. En el cas que el Client desitgés comptar amb les còpies de seguretat que es realitzin, les haurà de sol·licitar a traves de la Nostra pàgina web abonant la tarifa especifica per aquest servei. Internet Girona no guardarà les còpies de seguretat després de l’acabament d’aquest contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, los còpies de seguretat que Internet Girona realitza son d’us intern i per la seva pròpia gestió i en cap cas son còpies de seguretat garantides.
•    Internet Girona executarà el Contracte realitzant de manera competent i professional els Serveis, complint els nivells de qualitat exigits i tenint cura diligentment els materials del Client que hagués d’utilitzar com a conseqüència del Contracte.
•    Queden exclosos dels serveis prestats per Internet Girona i són per compte del Client els següents: (i) adquisició, instal·lació i manteniment de l’encaminador des del qual es realitza la connexió a l’encaminador d’Internet Girona; (ii) subministrament, contractació, instal·lació i manteniment de les línies necessàries entre el Client i Internet Girona per poder dur a terme aquest Contracte; (iii) la instal·lació, capacitat, rendiment, manteniment i suport dels continguts; (iv) la contractació de mecanismes de certificació digital.
•    Correspon en exclusiva al Client el control de tots els continguts allotjats als servidors d’Internet Girona, i és l’únic responsable de la legalitat, idoneïtat i exactitud de les dades. També haurà de tenir la llicència o qualsevol permís necessari per a la utilització de les dades de qualsevol naturalesa que posi a disposició dels usuaris d’Internet.
•    El Client serà l’únic responsable d’assegurar-se que els productes, serveis i materials que posi a disposició del públic a través del servidor d’Internet Girona compleixen la legislació aplicable a cada un d’ells i serà responsable de qualsevol danys que puguin produir i de qualsevol reclamació que es produeixi per la seva utilització.

 

TERCERA. – POLÍTICA D’ÚS

 

•    Internet Girona no és responsable d’allò que li sigui exclusivament imputable al Client o titular, ni d’allò que sigui imputable a l’actuació del registrador o autoritat d’assignació, així com dels errors que resultin del procés de registre.
•    Internet Girona es reserva el dret de suspendre o cancel·lar el nom de domini del Client o titular, quan sigui utilitzat per enviar publicitat comercial no sol·licitada, o si el titular usa el nom de domini per realitzar activitats il·legals.
•    Si el Client o titular incompleix qualssevol de les obligacions contingudes en aquest contracte, Internet Girona es reserva el dret de suspendre o cancel·lar el nom de domini del titular.
•    Internet Girona es reserva el dret de bloquejar, denegar, cancel·lar o transferir qualsevol nom de domini sempre que al seu parer, sigui necessari per: complir amb la legislació aplicable, amb els requeriments legals i en el compliment de qualsevol procediment de resolució de controvèrsies; per incompliment dels termes i condicions d’aquest contracte; per evitar qualsevol responsabilitat civil o criminal d’Internet Girona, del registrador o de l’agència d’assignació i dels seus empleats.
•    Internet Girona no serà responsable de les conseqüències que es puguin produir per la falta d’operativitat de l’adreça electrònica de contacte del Client.
•    Internet Girona no garanteix la utilitat de l’elecció del nom de domini per a la realització de cap activitat en particular.
•    La responsabilitat d’Internet Girona, del registre o de l’agència d’assignació es limitarà a l’import de la taxa de registre aplicable en el moment que se susciti la controvèrsia.
•    Ni el registre competent, ni l’agència d’assignació, ni Internet Girona no seran, en cap cas, responsables per la vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial, o de qualssevol altres drets o interessos legítims que puguin derivar-se del registre o renovació del nom de domini sol·licitat pel Client.
•    El Client és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones, en relació amb la titularitat del nom de domini registrat tant contra el Client com contra Internet Girona i contra el registre o autoritat d’assignació, i el Client assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que es derivin de qualssevol dels anteriors amb motiu de reclamacions o accions legals.
•    Client és l’únic responsable de determinar si els serveis que constitueixen l’objecte d’aquest Contracte s’ajusten a les seves necessitats, per la qual cosa Internet Girona no garanteix que el servei d’allotjament dels continguts o la connectivitat prestada s’ajusti a les necessitats específiques del Client.
•    Internet Girona no garanteix que el servei d’allotjament dels continguts o la connectivitat de xarxa puguin proporcionar capacitat suficient per respondre a pics de demanda que augmentin significativament els volums estimats actualment pel Client.
•    El Client s’obliga a fer constar de forma clara, visible i accessible des dels seus continguts, les seves dades identificatives i que és ell l’únic responsable dels continguts, posant un avís en els seus continguts de la Política d’ús.
•    El Client és l’únic responsable de les possibles pèrdues de dades que es produeixin, quedant exempt per tant Internet Girona de tota responsabilitat que pugui derivar d’aquesta pèrdua.
•    Internet Girona realitza còpies de seguretat setmanals en els serveis d’Allotjament Web i Internet Girona farà tot el possible per garantir les seves còpies de seguretat en bona fe.
•    Tot i l’esmentat en l’anterior paràgraf, és el Client es l’únic responsable de les possibles pèrdues de dades que es produeixin en cas de no tenir el servei de backup contractat, o de no tenir un servei de backup extern a Internet Girona actiu, eximint a Internet Girona de tota responsabilitat que pugui derivar d’aquesta pèrdua.
•    Internet Girona guarda l’última còpia setmanal realitzada, a comptar des del dia que s’activa el servei d’allotjament web.
•    En el cas que un client necessiti recuperar una còpia de seguretat per un error no imputable a Internet Girona, el client haurà d’abonar la tarifa estipulada a la Nostra pàgina web.
•    Internet Girona no guardarà còpies de seguretat en servidors VPS ni Servidors Dedicats ja que és el propi client el que ha de fer les còpies de seguretat ja que és un servei NO ADMINISTRAT.
•    Internet Girona no es fa responsable de la pèrdua accidental d’informació per qualsevol causa aliena a Internet Girona que es produeixi. Així mateix, tampoc es podrà garantir que en els processos de recuperació d’informació de les còpies de seguretat puguin aquestes ser restaurades correctament.
•    El Client haurà de realitzar les seves pròpies còpies de seguretat, ja que això és recomanable en cas de pèrdua.

 

QUARTA. – PREU I FACTURACIÓ

 

•    Pel registre del nom de domini variarà segons la tarifa vigent publicada a la Nostra pàgina web IVA exclòs.
•    Per la renovació del registre del nom de domini s’aplicarà la tarifa vigent publicada a la Nostra pàgina web IVA exclòs. Aquest preu pot variar en funció del moment en què es realitzi la renovació.
•    El preu dels serveis d’allotjament variaran segons la tarifa vigent publicada a la Nostra pàgina web IVA exclòs
•    El pagament del preu es realitzarà per avançat mitjançant transferència bancària al compte corrent titularitat d’Internet Girona o rebut bancari o pagament amb targeta de crèdit segons tingui estipulat el Client a la Nostra pàgina web.

 

CINQUENA. – DURADA DEL CONTRACTE

 

•    El termini de durada d’aquest Contracte per realitzar el registre és d’un any (1 any) a partir de la data de recepció del pagament.
•    La renovació es realitzarà dins del termini estipulat pel registrador per renovar el nom de domini i una vegada rebut el pagament del Client.
•    Les renovacions del registre del nom de domini s’obtindran sempre que el Client no renunciï o perdi la titularitat del nom de domini, o canviï d’agent registrador.

 

SISENA. – ACORD DE NIVELL DE SERVEI

 

•    Tots els Serveis prestats per Internet Girona es realitzaran per personal especialitzat en cada matèria. El personal d’ Internet Girona acudirà previst de tot el material necessari, adequat i actualitzat, per prestar els Serveis.
•    Les avaries o el mal funcionament dels Serveis es comunicaran a Internet Girona exclusivament mitjançant el Nostre sistema de tiquets de suport tècnic que esta disponible a l’àrea de clients de la Nostra pàgina web.
•    Els problemes es resoldran en un període màxim de 48 hores segons la gravetat de la incidència (lleu, greu, crítica).
•    S’entén per incidència crítica: les incidències que, en el marc de la prestació dels Serveis, afecten significativament el Client.
•    S’entén per incidència greu: les incidències que, en el marc de la prestació dels Serveis, afecten moderadament el Client.
•    S’entén per incidència lleu: les incidències que es limiten a entorpir la prestació dels Serveis.
•    La reparació es realitzarà en els següents períodes màxims des de l’avís:
•    Incidència crítica, com a màxim de 12 hores.
•    Incidència greu, com a màxim de 24 hores.
•    Incidència lleu, com a màxim de 48 hores.
•    L’estat dels Serveis es revisarà mensualment pel Client i Internet Girona per comprovar el seu bon funcionament.

 

SETENA. – MODIFICACIÓ

 

•    Les Parts podran modificar el contracte de mutu acord i per escrit.

 

VUITENA. – RESOLUCIÓ

 

•    Les Parts podran resoldre el Contracte, amb dret a la indemnització de danys i perjudicis causats, en cas d’incompliment de les obligacions establertes.
•    En tot cas, qualsevol de les Parts podrà donar per resolt el contracte amb la comunicació per escrit a l’altra Part amb set dies d’antelació a qualssevol de les renovacions del registre del nom de domini.
•    Es donarà per resolt el contracte, sense dret a cap indemnització, per la pèrdua de la titularitat del nom de domini a Internet del Client per qualssevol causa.

 

NOVENA. – NOTIFICACIONS

 

•    Les notificacions que es realitzin les Parts s’hauran de realitzar per correu amb justificant de recepció a les següents adreces:
•    Internet Girona: Carrer Sant Adolf 18, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona, Spain
•    Client: A l’adreça indicada a la Nostra pàgina web.

 

DESENA. – RÈGIM JURÍDIC

 

•    Aquest contracte té caràcter mercantil, i en cap cas no hi ha vincle laboral entre el Client i el personal d’Internet Girona que presti concretament els Serveis.
•    Les parts per a qualsevol controvèrsia, discrepància, aplicació o interpretació d’aquest contracte, se sotmeten expressament, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, a la decisió de l’assumpte o litigi plantejat, mitjançant l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, d’ara endavant TA-COEIC, al qual encomanen l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres. L’arbitratge serà d’equitat i es realitzarà d’acord amb el procediment establert al Reglament del TA-COEIC i, en allò que no estigui previst, segons la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. Ambdues parts s’obliguen a acceptar i complir la decisió continguda en el laude arbitral, dictat segons el que s’estableix en l’esmentat reglament del TA-COEIC.
•    En cas que l’arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

 

I en prova de conformitat, les Parts subscriuen el Contracte, a Sant Feliu de Guíxols.